Szkolenia UE

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb_1

Projekt pt. „POWER zawodowy”
Nr. projektu POWR.01.02.01-18-0078/18

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy dla 60 os. młodych do 29 r.ż. zamieszkujących woj. podkarpackie, w tym zwiększenie możliwości zatrudnieniowej 40 os. młodych do 29 r.ż., biernych zawodowo, bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) do dnia 30.06.2020r.

Zapraszamy do zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona!

Skorzystaj z szansy i zaplanuj swoją karierę zawodową!

W ramach projektu organizujemy BEZPŁATNE szkolenia i staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

REKRUTACJA PON. - PT. GODZ. 9:00 - 14:00

TERMINY REKRUTACJI:


 • 01.07.2019- do nadal - rekrutacja w toku
 • 24.06.2019-30.06.2019 - rekrutacja zakończona
 • 17.06.2019-23.06.2019 - rekrutacja zakończona
 • 10.06.2019-16.06.2019 - rekrutacja zakończona
 • 03.06.2019-09.06.2019 - rekrutacja zakończona
 •  

  • 27.04.2019-02.06.2019 - rekrutacja zakończona
  • 20.04.2019-26.05.2019 - rekrutacja zakończona
  • 13.04.2019-19.05.2019 - rekrutacja zakończona
  • 06.05.2019-12.05.2019 - rekrutacja zakończona
  • 29.04.2019-05.05.2019 - rekrutacja zakończona
  • 15.04.2019-21.04.2019 - rekrutacja zakończona
  • 08.04.2019-14.04.2019 - rekrutacja zakończona
  • 01.04.2019-07.04.2019 - rekrutacja zakończona
  • 25.03.2019-31.03.2019 - rekrutacja zakończona
  • 18.03.2019-24.03.2019 - rekrutacja zakończona
  • 11.03.2019-17.03.2019 - rekrutacja zakończona
  • 04.03.2019-10.03.2019 - rekrutacja zakończona
  • 25.02.2019-03.03.2019 - rekrutacja zakończona
  • 18.02.2019-24.02.2019 - rekrutacja zakończona
  • 11.02.2019-17.02.2019 - rekrutacja zakończona
  • 04.02.2019-10.02.2019 - rekrutacja zakończona
  • 28.01.2019-03.02.2019 - rekrutacja zakończona
  • 23.01.2019-27.01.2019 - rekrutacja zakończona
  • 16.01.2019-22.01.2019 - rekrutacja zakończona
  • 09.01.2019-15.01.2019 - rekrutacja zakończona

  Zapisz się do projektu:

  Regulamin projektu - do pobrania

  Formularz zgłoszeniowy z załącznikami - do pobrania

  - prześlij drogą elektroniczną na adres: ts.transcom@gmail.com

  - prześlij za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu

  - złóż osobiście w Biurze Projektu w dni robocze w godzinach 9:00 – 14:00

  Adres biura projektu:
  36-001 Trzebownisko 928 B
  BUDYNEK TEHO Sport
  Telefony informacyjne:
  · tel.:   17 870 05 55
  · kom.: 516 045 049
  · kom.: 513 093 320

  Grupa docelowa:

  Ilość osób objętych projektem: 60 osób

  Kogo zapraszamy?
  Uczestnikami projektu będzie 60 os. (w tym min. 38 kobiet) młodych, zamieszkałych na trenie woj. podkarpackiego wg KC, w wieku 15-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami z poniższych grup zgodnie z definicjami zwartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć́ z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (z wyłączeniem os. należących do gr. docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.):

  1. bierni zawodowo os., które w danej chwili nie tworzą̨ zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), tzw. os. z kat. NEET(spełniające def. dokumentacji konkursowej) - 40 os.

  2. osoby pracujące tj. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (spełniające def. dokumentacji konkursowej) - 20 os.

  Co oferujemy w ramach uczestnictwa w projekcie?

  - indywidualne wsparcie dotyczące zdiagnozowania potrzeb zawodowych (opracowanie Indywidualnego Planu Działania i ścieżki rozwoju Uczestnika projektu)

  - indywidualne wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych

  - realizacja szkoleń zawodowych z potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji – Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe

  - realizacja 6-miesięcznych staży / praktyk zawodowych pozwalających na utrwalenie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia – Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe

  - wsparcie dodatkowe:
  · stypendium szkoleniowe
  · stypendium stażowe
  · egzamin uzyskania kwalifikacji
  · catering w trakcie szkoleń
  · zwrot kosztów dojazdu w trakcie szkoleń
  · zwrot kosztów dojazdu w trakcie stażu / praktyki zawodowej.

  Metodyka szkolenia:
  Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników projektu - praca w grupach, dyskusje na forum grupy, studia przypadków, praca indywidualną, wykłady z omówieniem przykładów z życia zawodowego i prezentacją multimedialną.

  ROZEZNANIE RYNKU NR - 01/TC/POWER/2019

  TRANS – COM Tomasz Stec, działając zgodnie z zasadą efektywnego gospodarowania finansami w ramach projektu pn. “POWER zawodowy” nr POWR.01.02.01-18-0078/18realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, prosi o przedstawienie cen na niżej wymienione usługi:

  1. PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA dla 3 uczestników projektu 

  (Prowadzenie spraw rachunkowo – finansowych)

  Zakres czasowy 108 h - 12 dni szkoleniowych x 9 godz./dzień (45 min)

  Miejsce szkolenia: Rzeszów

  Termin realizacji: 28.04.2019 - 15.06.2019 

  ciąg dalszy w załączniku

  2. PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA dla 2 uczestników projektu 

  (Pracownik obsługi biurowej)

  Zakres czasowy 98 h - 11 dni szkoleniowych x 9 godz./dzień (45 min)

  Miejsce szkolenia: Rzeszów

  Termin realizacji: 28.04.2019 - 15.06.2019 

  ciąg dalszy w załączniku 

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 26.04.2019

  Załącznik -  ROZEZNANIE RYNKU NR - 01/TC/POWER/2019