Projekt w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 pn. „Budowa oraz wyposażenie Centrum Analizy Ruchu i Treningu Motorycznego w celu wprowadzenia na rynek nowej, innowacyjnej usługi kompleksowego programu treningowego będącego wynikiem zleconych prac B+R”.


Głównym celem realizacji projektu jest:

Wdrożenie wyników przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych poprzez budowę i wyposażenie centrum analizy ruchu i treningu motorycznego niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowej, innowacyjnej usługi kompleksowego, indywidualnego programu treningowego służącego efektywnej poprawie sprawności i funkcji populacji grup aktywnych.

Wdrożenie wyników przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych poprzez budowę i wyposażenie centrum analizy ruchu i treningu motorycznego niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowej, innowacyjnej usługi kompleksowego, indywidualnego programu treningowego służącego efektywnej poprawie sprawności i funkcji populacji grup aktywnych.

Realizacja przedmiotowego projektu wiąże się z założeniem nowego zakładu i rozpoczęciem działalności Wnioskodawcy w branży szeroko rozumianych usług związanych ze sportem i rekreacją (dotychczas Wnioskodawca nie prowadził działalności na tym rynku). W związku z powyższym, analiza otoczenia konkurencyjnego firmy skoncentrowana została na branży, w której zrealizowany zostanie projekt. Zwrócić należy uwagę, że na rynku tego typu usług, brak jest konkurencyjnej oferty. W Polsce istnieją wyspecjalizowane ośrodki oferujące usługi kompleksowych programów treningowych, ale jest to oferta skierowana do sportowców zawodowych. Dlatego też z uwagi na brak bezpośredniej konkurencji analiza otoczenia została dokonana w ujęciu szerszym i obejmuje usługi związane z szeroko rozumianą branżą usług sportowo-rekreacyjnych.

Dynamiczny rozwój wiedzy i technologii w zakresie treningu motorycznego otwiera wiele możliwości i zapewnia skuteczność w realizacji celów stawianych dla różnych grup populacji osób aktywnych. O ile w przypadku sportu zawodowego jest to konieczność wynikająca z dążenia do maksymalizacji wyników, to w przypadku innych grup aktywnych ruchowo konieczność ta wynika z zachodzących zmian społecznych i cywilizacyjnych. Z jednej strony obserwujemy coraz to mniej aktywny fizycznie tryb życia młodych osób, spędzanie coraz większej ilości czasu w wymuszonej pozycji siedzącej związane rozwojem technologii komunikacyjnych oraz wydłużającą się długość życia u osób starszych, z drugiej strony - niezmiernie dynamiczny rozwój wiedzy i nowych technik związanych z efektywnością ćwiczeń i postępem technologicznym w dziedzinie treningu motorycznego. Na podstawie badań wśród różnych populacji osób aktywnych (dzieci i młodzieży, osób dorosłych rekreacyjnie uprawiających sport, osób starszych) wiemy, że każda z tych grup w różny sposób rozwija swój potencjał ruchowy oraz w specyficzny dla swojej grupy sposób go traci wskutek braku aktywności ruchowej czy tez innych przyczyn.

TOP Przejdź do zawartości