Zamawiający:

TRANS - COM Tomasz Stec

36-001 Trzebownisko 759A

tel.: 513093320

NIP: 5170038346, REGON: 180468203

strona internetowa Zamawiającego: www.trans-com.eu

e-mail: ts.transcom@gmail.com

TRANS - COM Tomasz Stec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie Budowy nowego budynku służącego rozwojowi sportów rakietkowych dla potrzeb realizowanego projektu pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie na rynek usługi kształtowania techniki poruszania wielokierunkowego i zwinności reaktywnej w sportach rakietkowych z wykorzystaniem nowych technologii”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z treścią zatwierdzonych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 27.04.2020R.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na Budowę nowego budynku służącego rozwojowi sportów rakietkowych

Zamawiający TRANS - COM Tomasz Stec działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV Zapytania ofertowego - Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert, ust. 3, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego pn.: Budowa nowego budynku służącego rozwojowi sportów rakietowych, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24.04.2020, do godz. 10:00 złożono jedną ofertę, przez Wykonawcę:

AJ Profibud Sp. z o.o. S.k.

36-016 Chmielnik 277b

cena: 4.000.000,00 PLN NETTO

Okres gwarancji: 60 miesięcy

TOP Przejdź do zawartości